I. adorace

I. adorace

 

Rozjímání P. Šuránka před Nejsvětější svátostí.

 

Přepis rozjímání z knihy Adorace, k tisku připravil Alois Kotek, str. 43-47.  

Doplněno o slova „díky“ a „prosíme“.   

 

Klanění

Pane Ježíši, skrytý pod způsobou chleba!

Dovol, abychom poodhrnuli závoj z okna v nazaretském domku, kde jsi po třicet let skrytě působil!

Kéž bychom tě mohli pozorovat po celu dobu, jak jsi rostl! Jako jiné děti!

Ale my věříme a padajíce na kolena voláme: opravdu, Ty jsi Bůh skrytý!

 
Díváme se na Tvého svatého pěstouna, kterému pomáháš při práci i při zpěvu žalmů.
Obdivujeme ho! Je to náš vzor, vzor mužů!
Pracuje, mluví málo, ale jak vážně! A přece mu radost ze života září z ustarané tváře!
Kdo je s Tebou ve spojení, Božské dítě, ten má srdce plné klidu, radosti, i kdyby musel mnoho strádat!
Obdivujeme svatého Josefa, jeho opatrnost, prozíravost, ochotnou poslušnost, když anděl poručí.
I kdyby to bylo o půl noci, vstává, aby prchal do Egypta, zachránil dítě!
Jaká to čestná úloha mužů: chránit bezbranné děti!
 
Díváme se na tvou svatou matku!
A jsme na rozpacích.
Co máme více obdivovat, tvoji pokoru, že ty, Bůh, který vládne světu, posloucháš slabou ženu?
Nebo máme více obdivovat velikost té ženy, Panny Marie, která byla vyvolená k takovému úkolu?
Pozdravujeme Tě z lásky k plodu Tvého života!
 
Pozdravujeme Tebe, dítě, Králi, vzore všech ctností, zvláště pokory, poslušnosti, úcty a lásky k rodičům.
Zveme všechny své bratry: pojďte bohatí a pohleďte, že daleko cennější než pozemský majetek jsou ctnosti – pojďte chudí, přestaňte naříkat, Bůh sám se stal vašim bratrem, chudým, abyste mohli být opravdu bohatými!
Hle, jak pracuje svatá rodina v potu tváře!
I zde platí zákon, který váže i vás! Nic bez práce! Pojďte a uznejte všichni velikost chudoby, pokory, ubohost pýchy!
 

Padněme na kolena a volejme z hloubi duše: Skrytý Bože, vroucně Tebe ctíme …

 

Díky

 

Vzdáváme Ti díky za to, že jsi posvětil rodinu.

Jako druhá božská osoba stal ses člověkem – dítětem, posvětil jsi tak lidské dětství, zastal ses dětí, svých malých bratří.

 
Díky – že jsi vtiskl křesťanským matkám podobu své matky, Panny Marie, a otcům podobu svého pěstouna, svatého Josefa,
ba zalil jsi je leskem svého nebeského Otce, posvětiv je ve službách Stvořitelových.
 
Díky – že jsi dal dětem příklad úcty, lásky, poslušnosti k rodičům.
Byls jim poddán. Ty, Bůh, lidem!
 
Díky – že jsi dal příklad vzrůstu – s tělesným dospíváním byla patrna vždy více a více tvá svatost,
prospíval jsi věkem, moudrostí a milostí.
 
Díky – že jsi zachránil rodinu a udržuješ ji ještě dnes v dobách mravní potopy
– jako kdysi v arše Noemově – uchovává se tak naděje na lepší budoucnost lidstva.
 
Díky – že jsi povolal velké papeže Lva XIII. a Pia XI.,
kteří zavolali do světa důrazné slovo proti znesvěcování rodiny.
 
Díky – že jsi nám dal sám sebe v Nejsvětější svátosti za pokrm,
abys po svatém příjímání bydlil v nás svým tělem, duší a krví, svou milostí, svým duchem,
duchem úcty k rodině, lásky a poslušnosti k rodičům, úcty k dětem, Tvým bratřím.

 

Díky Tobě, Kriste dobrotivý…

 

Odpros

 

Žel, nedostalo se Ti, Pane, za tvou velikou lásku vděku vždy a ode všech.

Vděčnost je darem nebes, světem vládne nevděk.

 
Odprošujeme Tě za to, že tolikrát byly činěny i veřejné pokusy státu o odkřešťanštění rodiny,
že se jako kámen zatvrdila srdce rodičů k dětem, tvým miláčkům,
že se našli i nesvědomití lékaři, kteří majíce uzdravovat, propůjčili se vraždě těch, kteří měli být tvými bratry a sestrami.
 
Odprošujeme Tě za neposlušnost dětí k rodičům, neúctu, nevděk, za naši vlastní nevděčnost k otci a k matce, za nedostatek lásky k sourozencům, bratřím a sestrám, za odpadlé kněze, kteří, nemohouce uzavřít manželství, znesvětili soužití muže a ženy a dali pohoršení vlastním dětem.
 
Odprošujeme Tě konečně i za to, že jsi byl tak často urážen ve svém úkrytu ve svatostánku
a že k Tobě na tak vřelé přání rodiče málo posílali své děti.
Nechte maličké přijiti ke mně a nebraňte jim.
 

Za to vše Tě, Pane, odprošujeme,

dovolávajíce seTvého utrpení, které jsi podstoupil za nás, svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,

jenž jsi za nás trpěl hříšné, budiž milostiv nám!

 

Prosby

 

Prosíme Tě, Pane, předně za to,

abys odměnil naše rodiče, živé i zemřelé, za veškerou lásku, kterou nám pro tvé jméno prokazovali.

Abys v nás pěstoval trvalou, hlubokou úctu a vděčnost k nim,

plnil ji pokojem a milostmi, abys chránil naši rodinu všeho zlého, hlavně hříchu.

 
Prosíme, abys naplnil kostely rodiči a dětmi, rodiče aby své děti (jako Tebe tvá svatá matka) v chrámu nalézali,
abys nás učinil svými pomocníky v posvěcování rodin.
 
Chceme Ti pomáhat odstraňovat zlé příklady, zlý tisk, pomáhat rodinám hmotně i mravně,
abys sjednotil a ve svornosti udržoval velikou rodinu Boží na zemi, Tvou svatou Církev obecnou.
 
Prosíme, abys chránil i jednu část té rodiny, náš stát;
uzavři jej do svého srdce, dávej mu dobré vůdce, státníky, učitele, svaté kněze, svědomité občany.
 
Prosíme, abys přebýval v našem národě rád, ctěn a milován,
abychom, následujíce Tvého příkladu ve svědomitém plnění stavovských povinností, svatě žili.
 
Prosíme, abys nám poslal v poslední hodině vstříc svatou Matku a svatého Josefa.
Oni kéž nás uvedou navěky k Tobě – do tvého věčného domova, kde žiješ a kraluješ, nepřemožitelný.

 

Prosíme, abychom tak dosáhli svého posledního cíle, nabízíme Ti své služby.

Tobě chceme sloužit bez ustání, Ty nám k tomu dej své požehnání!

 

Zdroj: Adorace, k tisku připravil Alois Kotek