V úterý 9. listopadu 2021 se v 16.00 sejdou kněží a věřící
v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě,
aby poděkovali za život P. Šuránka, prosili za vlastní posvěcení a vyprošovali nová duchovní povolání.

Hlavním celebrantem mše svaté bude P. ThLic. Pavel STUŠKA, PhD., rektor kněžského semináře v Olomouci,
a kazatelem P. ICLic Jiří ZÁMEČNÍK, kaplan v Přerově a biskupský delegát pro svatořečení.

Program:
Korunka k Božímu milosrdenství

Mše svatá
Adorace
Modlitba u hrobu P. Šuránka na místním hřbitově
A co kněze do Lhoty přivádí?

Už třináctým rokem se skupina kněží schází první úterý v měsíci na Svatém Antonínku ke kající bohoslužbě.
Přichází, aby prosili za odpuštění kněžských poklesků. Nejen vlastních, ale i svých spolubratrů. Prosí za vlastní posvěcení, vytrvání v dobrém a nová kněžská a řeholní povolání.

Jednou za rok dělají výjimku a sejdou se v Ostrožské Lhotě, která je rodištěm a místem posledního odpočinku služebníka Božího P. Šuránka, jenž zasvětil svůj život formaci kněží. Přicházejí v listopadu, kdy si připomínáme nejen jeho úmrtí, ale i narození pro věčnost.

"Bůh svěřuje knězi tolik nadpřirozených i přirozených statků!
Dává mu tolik pravomocí! 
Pravomoc kázat slovo Boží – a tedy i zodpovědnost za to, bude-li kázat,
bude-li kázat slovo Boží, jak je bude kázat a jak je bude vlastním životem vykládat, vysvětlovat!
Vždyť to je výklad lidu Božímu nejbližší a nejsrozumitelnější!
A bude-li moci někdo říci kazateli: „Lékaři, leč (napřed) sám sebe!“, jaká zodpovědnost!
A praví-li sv. Pavel: Běda mně, nebudu-li kázat! – co to znamená?
A káže kněz jen z kazatelny?
Nekáže stále a všude, kde se objeví – už svým zjevem?
Káže i tam, kde ho není vidět ani slyšet – v nejtajnějším soukromí, které je ozvučnou deskou jeho veřejného působení.
Lze oklamat sebe, ne však věřící lid, natož Boha samotného!
Lid vycítí hlubiny knězovy duše i její mělčiny – a kdyby nikdo jiný je nevycítil, jistě to vnímají děti, nemocní a umírající."
P. Antonín Šuránek