Foto: Člověk a Víra, Petr Polanský

Báseň napsal v Želivu 4. 10. 1952.
Dále je připsáno - P. Františkovi.
Mohlo se jednat o pozdějšího kardinála Františka Tomáška, se kterým byl v Želivu na jedné cele. 

Svatý František – Chudáček Boží
Antonín Šuránek

 

Když chladl svět a přibývalo mrazu

a Ďábel chystal lidstvu zkázu,

když oheň vášní v nitrech rozněcoval 

a v ohni pekel žhavá pouta koval,

když věřícím už nechutnala mana

do způsob chleba Láskou Boží daná –

CHLÉB místo slova Božího jim dával,

po zlatých mincích hlad v nich vyvolával.

 

Když místo TĚLA, na kříži jež pnělo,

svět učil znát jen lačné lidské tělo

a dál mu velel, cokoli by chtělo,

by lidstvo v něm jen svého boha mělo,

by Boha prázdné chtělo jen svou slávu,

v prach strhlo trním ovinutou Hlavu –

když ďábel v duších živil (pěstil) svoji pýchu

a svět se dusil ve výparech hříchu,

když místo světel Ducha nadzemského

zas hrábl v popel boha pohanského,

a rostl Kain a přibývalo Chámů,

když v chladných (pustých) srdcích nemohlo kvést štěstí

a člověk nestačil už kříž svůj nésti –

Bůh poslal TEBE, by ses na kříž zvedal,

a s Kristem lidstvu zahynouti nedal!

                             X

Ty, oděn pravdou proti duchu klamu,

ses ujal v lásce osiřelých chrámů,

tys chudobu si zvolil za svou paní

a jizvy Páně přijal do svých dlaní,

půst proti těm, kdo zbožňovali jídlo,

chléb nebes dali v plen za dobré bydlo,

za peníze, jež smetím byly tobě,

za „oslí hnůj“ se zaprodali zlobě!

 

Svět nechtěl krásu nadpozemskou chápat –

tys neváhal i trním za ni chvátat,

tys objal kříž, bok tiskls k Srdci Páně,

bys rozežhavil srdce v jeho ráně!

Vystoupils na kříž! Rozepjals ruce

měls s Pánem v jeho láskyplné muce,

by jeho Srdce tvým svou lásku lilo,

zem vyprahlou by znova orosilo.

 

Zněl pláč tvůj světem v mocném burácení:

„Znám není Ježíš a milován není!“

Bez lásky k němu není lásky žádné!

Svět bez ní umře! V jícen pekla padne!

 

Je třeba OHNĚ! V srdci Páně plane!

Tak milovalo! Tak je zanedbané!

Ke KŘÍŽI, bratři, sestry milované,

ať na nás jeho požehnání skane!

 

Do srdce Páně vložte srdce svoje!

Tam naleznete věčné lásky zdroje:

a s LÁSKOU ŠTĚSTÍ, štěstí nevýslovné,

že na zemi mu žádné není rovné!

 

OD ZEMĚ VÝŠE! Do náruče Jeho

pro naše hříchy na kříž přibitého!

Od země výše! Křížem výše k nebi!

V ráj změňte srdce, v ráj změníte zemi!

Do chrámů zpátky! Svatých kněží třeba!

Ze svatostánků andělského chleba!

 

Pryč s chladným kovem!

Léčky ďábla mařit!

A s darem Božím dobře hospodařit!

NÉST VĚRNĚ KŘÍŽ! A nést jej za POKÁNÍ,

pro lidských hříchů svaté narovnání!

Jít TVRDOU CESTOU! Noho zkrvavenou!

Má naše nebe Krve Páně cenu?

 

BOJ ZAHÁLCE! A boj dobrému bydlu,

těl zbožňování, boj skvělému jídlu.

Boj hrabivosti, lakotě a pýše!

Pláč nad těmi, kdo „bohu“ slouží v břiše!

Boj nelásce, boj sobectví a zášti,

buď zahalena v jakémkoli plášti!

 

VÝŠ! Ještě výše! Na KŘÍŽ Pána mého!

VÝŠ! V Náruč Boha, štěstí jediného!

Ach, svatý Blázne lásky k Páně kříži!

Řad ctitelů tvých v úctě k tobě vzhlíží

a žebrá vroucně, aby Boha prosil,

by – jak ty – každý jizvy Krista nosil!

 

Ty rány v rukou, ať se chrání zlého,

a rány v nohou, ať jdou cestou jeho!

a ránu v srdci, ať se lásky Boží

v ně vkořeňuje a v něm stále množí!

Pros za nás všechny! I my chceme být svatí!

Chceme láskou k Bohu a k svým bližním pláti!

Na KŘÍŽI BÝT svých svatých povinností,

jak OBĚŤ hořet ohněm pravých ctností!

Chceme jak ty jíti, jak ty umírati

na SRDCI PÁNĚ, v rukou jeho Máti.

Zde s tebou Bohu, lidem sebe dáti,

tam s tebou v Bohu vždy se radovati!


Zas chladne svět! Zas přibývá mrazu!

Zas kruté peklo chystá lidstvu zkázu!

Slyš, Františku, slyš prosby naše vřelé:

CHRAŇ MRAZU NÁS, CHRAŇ MRAZU LIDSTVO CELÉ!