V roce 1946 byla po 86 letech v Olomouci obnovena universita. P. Šuránek zareagoval tím, že založil Stojanovu kolej pro mladé muže (vzpomínka jednoho ze studentů zde).

Na kolej a svěřené studenty myslel i během internace v Želivu.

Přestože kolej fungovala jen krátce, vzpomněl studenty ve své poslední vůli.

Z poznámek P. Šuránka během internace v Želivu:

Za Stojanovu kolej (denní modlitba)

 

Svatý Judo Tadeáši,

opatruj nám kolej naši,

ať v ní vládne dobrý Bůh,

Otec, Syn a Svatý duch.


Ať nás Otec láskou hřeje,

Syn nám svého Ducha vleje,

by nás v světle „vědění“

vedl cestou „spasení“.


Matka Boží budiž s námi,

nes nás žití pustinami,

ať jsem v jejím objetí

živé Boží oběti!

Nebeský náš Hospodáři,

kéž se tvoje dílo daří,

přes ďáblovy uklady

chraň nám vnitřní poklady.

Cyrile a Antoníne

k tobě se tvá mládež vine:

přimlouvej se za syny

svojí věrné rodiny!

Jako otec žehnej dětem,

které jdou již českým květem,

aby mravní obrodu

nesly svému národu.

Příteli náš Vladimíre,

pomáhej nám v svatém díle,

zářný vzor a příklad tvůj

mládež veď a ochraňuj!

Cestou světla prosta kalu,

ať jde v záři ideálu,

jejž tys třímal ze všech sil,

a který tě oslavil.

Sláva otci, sláva Synu,

Božímu i Mariinu,

sláva Duchu svatému,

Otci, Synu rovnému.

Amen.

(28. 10. 1952)

 

Stojanova kolej byla po revoluci obnovena, ale na jiném místě.